Všeobecné podmienky vernostného programu „VITAR klub“

Spoločnosť VITAR SLOVAKIA cíti zodpovednosť pomáhať ľuďom v ľahšej ceste ku zdraviu. Aj preto je našim mottom „Pomáhame ľuďom viesť zdravší život,“ čím predstavujeme koncepciu životného štýlu založeného na troch pilieroch. Tými sú princípy života vedúceho ku zdraviu, naše firemné skúsenosti trvajúce niekoľko rokov, a pomoc ľuďom s doplňovaním chýbajúcich živín do ich jedálničku.

VITAR KLUB si dal za cieľ lemovať Vašu cestu ku zdraviu smerovkami, ktoré na seba vzájomne nadväzujú, podporujú sa a spoločne Vás tak dovedú ku cieľu – spokojnému aktívnemu životu plnému zdravia a vitality. 

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné podmienky upravujú podmienky vernostného programu VITAR klub pre zdravší život (ďalej len „Vernostný program“ alebo „VITAR klub“) prevádzkovaného spoločnosťou VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky. IČO: 36313190, DIČ: 2020177478, zapísanej v OR SR na Okresnom súde v Žiline, vložka 13241/L (ďalej len „VITAR SLOVAKIA“), ktorej prostredníctvom poskytuje spoločnosť VITAR SLOVAKIA svojim zákazníkom nižšie uvedené výhody.

 

2. VZNIK, PRIEBEH A UKONČENIE ČLENSTVA VO VERNOSTNOM PROGRAME VITAR KLUB

Členom VITAR klubu sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa zaregistruje v súlade s uvedenými podmienkami (ďalej len „člen“). Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú z Vernostného programu vylúčené.

Členstvo vo VITAR klube je dobrovoľné a úplne bezplatné. Čerpanie výhod z členstva je možné len v rámci Slovenskej republiky.

Registráciu do VITAR klubu je možné uskutočniť registráciou na webe www.vitar.sk alebo www.nasevitaminy.sk.

Prihláškou zákazník potvrdzuje súhlas s podmienkami Vernostného programu. Ďalej tiež súhlasí so spracovaním osobných údajov za podmienok stanovených v bode 4. Údaje je možné aktualizovať po prihlásení vo svojom zákazníckom účte na stránkach www.nasevitaminy.sk (v zákazníckej sekcii).

Členstvo vzniká okamihom registrácie, pričom je nutné obdržať potvrdzujúci e-mail o registrácii. Spoločnosť VITAR SLOVAKIA si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu zákazníka v prípade uvedenia dôvodu zamietnutia. Odmietnutie registrácie bude zákazníkovi oznámené e-mailom.

Členstvo vo Vernostnom programe môže byť ukončené na vlastnú žiadosť člena bez udania dôvodu a to písomne na e-mail nasevitaminy@vitar.sk

 

3. VERNOSTNÝ PROGRAM VITAR KLUB

Čo všetko VITAR klub svojim členom ponúka:

a) Zľava 10% na akékoľvek produkty spoločnosti VITAR SLOVAKIA, ktoré je možné zakúpiť na e-shope www.nasevitaminy.sk.

Je to veľmi jednoduché, stačí sa nižšie zaregistrovať do VITAR klubu a na našom e-shope sa Vám po prihlásení objavia ceny znížené o 10%. Registrácia je bezplatná a ku ničomu Vás nezaväzuje. Zľava je trvalá a platí na aktuálne, aj všetky budúce objednávky. Pre získanie zľavy je potrebné, aby ste vždy boli prihlásení.

2) Priamo do Vášho e-mailu pravidelné informácie o špeciálnych akciách, výživových doplnkoch i o tom, ako viesť zdravší život.

3) Poradenstvo ku produktom zadarmo.

 

4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou každý člen VITAR klubu súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli spoločnosťou VITAR SLOVAKIA, ako správcom, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.) za účelom plnenia tohto Vernostného programu a pre marketingové účely spoločnosti VITAR, t.j. ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.22/2004 Z.z.

Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

VITAR SLOVAKIA sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom okrem zmluvného dopravcu za účelom dodania tovaru.

Člen môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu nasevitaminy@vitar.sk.

 

5. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Zasielanie tovaru sa riadi Obchodnými podmienkami e-shopu uvedenými na stránkach www.nasevitaminy.sk.

Spoločnosť VITAR SLOVAKIA a jednotliví členovia spolu komunikujú pomocou telefónneho hovoru, e-mailovou poštou, klasickou poštou alebo cez internetové stránky www.vitar.sk.

Spoločnosť VITAR SLOVAKIA si vyhradzuje právo kedykoľvek i bez udania dôvodu pozastaviť činnosť Vernostného programu či jeho činnosť ukončiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť VITAR SLOVAKIA sa však zaväzuje o tomto pozastavení či ukončení Vernostného programu informovať zákazníkov a členov na webových stránkach www.vitar.sk.

VITAR klub si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. V podmienkach bude vždy označený dátum účinnosti zmeny. Podmienky sú štandardne umiestnené na www.vitar.sk

Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Vernostného programu určeného spotrebiteľom.

Tieto podmienky Vernostného programu sú platné od 1. 3. 2017 a v plnom rozsahu nahradzujú všetky predchádzajúce pravidlá či podmienky Vernostného programu.

Člen Vernostného programu, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č.250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený v mimosúdnom riešení sporu konať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na stránkach www.soi.sk. 

Aktualizácia podmienok Vernostného programu prebehla dňa: 14. 3. 2017