Všeobecné podmienky vernostného programu „VITAR klub“

Spoločnosť VITAR SLOVAKIA cíti zodpovednosť pomáhať ľuďom v ľahšej ceste ku zdraviu. Aj preto je našim mottom „Pomáhame ľuďom viesť zdravší život,“ čím predstavujeme koncepciu životného štýlu založeného na troch pilieroch. Tými sú princípy života vedúceho ku zdraviu, naše firemné skúsenosti trvajúce niekoľko rokov, a pomoc ľuďom s doplňovaním chýbajúcich živín do ich jedálničku.

VITAR KLUB si dal za cieľ lemovať Vašu cestu ku zdraviu smerovkami, ktoré na seba vzájomne nadväzujú, podporujú sa a spoločne Vás tak dovedú ku cieľu – spokojnému aktívnemu životu plnému zdravia a vitality. 

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné podmienky upravujú podmienky vernostného programu VITAR klub pre zdravší život (ďalej len „Vernostný program“ alebo „VITAR klub“) prevádzkovaného spoločnosťou VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky. IČO: 36313190, DIČ: 2020177478, zapísanej v OR SR na Okresnom súde v Žiline, vložka 13241/L (ďalej len „VITAR SLOVAKIA“), ktorej prostredníctvom poskytuje spoločnosť VITAR SLOVAKIA svojim zákazníkom nižšie uvedené výhody.

 

2. VZNIK, PRIEBEH A UKONČENIE ČLENSTVA VO VERNOSTNOM PROGRAME VITAR KLUB

Členom VITAR klubu sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa zaregistruje v súlade s uvedenými podmienkami (ďalej len „člen“). Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú z Vernostného programu vylúčené.

Členstvo vo VITAR klube je dobrovoľné a úplne bezplatné. Čerpanie výhod z členstva je možné len v rámci Slovenskej republiky.

Registráciu do VITAR klubu je možné uskutočniť registráciou na webe www.vitar.sk alebo www.nasevitaminy.sk.

Prihláškou zákazník potvrdzuje súhlas s podmienkami Vernostného programu. Ďalej tiež súhlasí so spracovaním osobných údajov za podmienok stanovených v bode 4. Údaje je možné aktualizovať po prihlásení vo svojom zákazníckom účte na stránkach www.nasevitaminy.sk (v zákazníckej sekcii).

Členstvo vzniká okamihom registrácie, pričom je nutné obdržať potvrdzujúci e-mail o registrácii. Spoločnosť VITAR SLOVAKIA si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu zákazníka v prípade uvedenia dôvodu zamietnutia. Odmietnutie registrácie bude zákazníkovi oznámené e-mailom.

Členstvo vo Vernostnom programe môže byť ukončené na vlastnú žiadosť člena bez udania dôvodu a to písomne na e-mail nasevitaminy@vitar.sk

 

3. VERNOSTNÝ PROGRAM VITAR KLUB

Čo všetko VITAR klub svojim členom ponúka:

a) Zľava 10% na akékoľvek produkty spoločnosti VITAR SLOVAKIA, ktoré je možné zakúpiť na e-shope www.nasevitaminy.sk.

Je to veľmi jednoduché, stačí sa nižšie zaregistrovať do VITAR klubu a na našom e-shope sa Vám po prihlásení objavia ceny znížené o 10%. Registrácia je bezplatná a ku ničomu Vás nezaväzuje. Zľava je trvalá a platí na aktuálne, aj všetky budúce objednávky. Pre získanie zľavy je potrebné, aby ste vždy boli prihlásení.

2) Priamo do Vášho e-mailu pravidelné informácie o špeciálnych akciách, výživových doplnkoch i o tom, ako viesť zdravší život.

3) Poradenstvo ku produktom zadarmo.

 

4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svojou registráciou, ako člen VITAR klubu vyjadrujete a udeľujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi VITAR SLOVAKIA, spol. s r. o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky, IČO: 36 313 190 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a to v rozsahu krstné meno, priezvisko a emailová adresa, pre účely plnenia vernostného programu a evidencie členov VITAR klubu. Uvedené údaje sa budú spracúvať po dobu členstva vo VITAR klube, najviac však 3 mesiace po jeho skončení. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na nasevitaminy@vitar.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Poskytnuté osobné údaje sa môžu ďalej poskytovať a sprístupňovať príjemcom a tretím osobám len ak to vyžaduje osobitný zákon, pričom sa nezverejňujú, ani neposielajú do tretích krajín. V prípade požiadavky Vám bude poskytnutý ich aktuálny zoznam.

Spracúvaním osobných údajov boli poverení nasledovní sprostredkovatelia: 
- STUDIO ERIGO, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 29197783
- VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, IČO: 00566632

V prípade požiadavky máte právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať vyššie uvedené osobné údaje preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje podľa § 15 zákona. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona.

 

5. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Zasielanie tovaru sa riadi Obchodnými podmienkami e-shopu uvedenými na stránkach www.nasevitaminy.sk.

Spoločnosť VITAR SLOVAKIA a jednotliví členovia spolu komunikujú pomocou telefónneho hovoru, e-mailovou poštou, klasickou poštou alebo cez internetové stránky www.vitar.sk.

Spoločnosť VITAR SLOVAKIA si vyhradzuje právo kedykoľvek i bez udania dôvodu pozastaviť činnosť Vernostného programu či jeho činnosť ukončiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť VITAR SLOVAKIA sa však zaväzuje o tomto pozastavení či ukončení Vernostného programu informovať zákazníkov a členov na webových stránkach www.vitar.sk.

VITAR klub si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. V podmienkach bude vždy označený dátum účinnosti zmeny. Podmienky sú štandardne umiestnené na www.vitar.sk

Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Vernostného programu určeného spotrebiteľom.

Tieto podmienky Vernostného programu sú platné od 1. 3. 2017 a v plnom rozsahu nahradzujú všetky predchádzajúce pravidlá či podmienky Vernostného programu.

Člen Vernostného programu, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č.250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený v mimosúdnom riešení sporu konať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na stránkach www.soi.sk. 

Aktualizácia podmienok Vernostného programu prebehla dňa: 14. 3. 2017