Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu Naše vitamíny

Výrobca:

VITAR, s.r.o.,

se sídlom třída Tomáše, Bati, 385,

Zlín Louky, PSČ 76302, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem  v Brně,

odd. C, vložka 189,

IČ 00566632

DIČ CZ00566632

Dodavatel je plátcem DPH (dále jen "dodavatel")

Distribútor

VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Horná Kružná 5577/52
Vrútky 038 61

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 36 313 190

DIČ 2020177478

IČ DPH SK 2020177478

OR Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, vložka č. 13241/L

Otvorené od 7 do 16 hodín

Uzavretie kúpnej  zmluvy

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestneného vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje také informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci (ďalej len "zákazník") objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.nasevitaminy.sk je prehľadom bežne dodávaného tovaru a predstavuje iba časť celkovej ponuky tovarov v prevádzkach dodávateľa. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovarov. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácií tovaru.

Ceny tovarov si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovarov. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Zrušenie objednávky Zákazník i dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dojednajú.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo  tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

Pri tovare, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo iným prepravcom, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva. Ustanovenia tohoto článku sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvorené pre prípad zásielkového predaja, nie pre osobný odber tovaru.

Dodacia lehota Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade neobvyklých typov tovarov je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ a to spravidla takto:

 1. doručenie zásielkovou spoločnosťou do 24 hodín po expedícií. Tovar je doručovaný v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod., presný výber hodiny dodania nie je možný. Pred samotným rozvozom bude vodič zákazníka kontaktovať a dohodne sa na presnejšom čase dodania. K cene tovaru sa pripočítajú dopravné poplatky a poplatky za dobierku za platbu pri dodaní podľa cenníka a podmienok uvedených na stránkach e-shopu www.nasevitaminy.sk.
 2. doručenie Slovenskou poštou obvykle do 3 pracovných dní po expedícií. Pokiaľ doručovateľ nezastihne zákazníka doma, bude zásielka uložená na miestnej príslušnej pošte a zákazník bude upozornený tzv. Výzvou v jeho poštovej schránke. Pokiaľ si zákazník zásielku na pošte nevyzdvihne do 7 kalendárnych dní, bude odoslaná späť. K cene tovaru sa pripočítajú dopravné poplatky a poplatky za dobierku za platbu pri dodaní podľa cenníka a podmienok uvedených na stránkach e-shopu www.nasevitaminy.sk.
 3. Pri celkovej cene objednávky nad 35 € s DPH je doprava zadarmo. Platí len pre registrovaných zákazníkov.

 

Spôsob uhradenia ceny za tovar Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. V prípade zaslania tovaru poštou alebo iným prepravcom sa kúpna cena hradí dobierkou v mieste odovzdania tovaru. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad. V prípade osobného odberu tovaru na prevádzke u dodávateľa je možné tovar v plnej výške uhradiť osobne na prevádzke u dodávateľa.

Prevzatie tovaru Zákazník je povinný si prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nemožno brať ohľad a budú zamietnuté.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Pokiaľ zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka na prevádzke rezervovaný. Tovar je zákazníkovi na prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Zákazník má právo si tovar na prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prehliadnuť.

V prípade osobného odberu tovaru na prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list tak je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

 

Reklamácie

Zákazník je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.  V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu  ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

 

Postup reklamácie Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v E-shope na stránke www.nasevitaminy.sk, kontaktuje dodávateľa emailom na adrese nasevitaminy@vitar.sk alebo na telefónnom čísle +421 904 274 525. Do piatich pracovných dní bude zákazník informovaný o ďalšom postupe.

Zákazník pri uplatňovaní reklamácie vyplní reklamačný formulár a zašle ho písomne poštou na adresu dodávateľa. Spotrebiteľ (zákazník) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa úst. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva  k subjektu ARS podľa úst. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Reklamácie sa vybavujú na adrese distribúcie dodávateľa, tj.:

VITAR SLOVAKIA, s.r.o.
Horná Kružná 5577/52
038 61 Vrútky

 

V oznámení musí zákazník uviesť zistené vady a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku vady uplatňuje, ako napríklad: dodanie chýbajúceho tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny alebo, že odstupuje od zmluvy.

K reklamácií je potrebné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru (dodací list) a vlastný reklamovaný tovar.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany zákazníka nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa)

 

Vybavenie reklamácie Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovar a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Právo zákazníka na odstúpenie Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 1829 Nového občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatí tovaru. Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar zakúpili osobne v prevádzke dodávateľa teda prostredníctvom "osobného odberu" bez ohľadu na skutočnosť, či tovar rezervovali na stránkach www.nasevitaminy.sk či nie.

Ak odstúpil zákazník od kúpnej zmluvy, nie je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi uhradené peňažné prostriedky skôr, než mu zákazník tovar vráti.

Tovar musí byť nepoškodený bez známok použitia alebo opotrebenia, v pôvodnom nepoškodenom obale. Obal by nemal byť porušený.

 

Náklady na vrátenie tovaru, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, nahradí dodávateľ zákazníkovi po doložení dokladu o jej výške.

 

Právo dodávateľa na odstúpenie Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba  do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výrazné zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu nasevitaminy@vitar.sk alebo písomne na prevádzke dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tak, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

Pokiaľ zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vráti finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedeným tovarom do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovar (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebenie tovaru a pod.).

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníka osobné údaje zákazníka, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný zákazník uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle úst. § 11 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ poskytol e-mail tretej strane (Heureka.sk) za účelom získania hodnotenia zo strany zákazníka. Tento súhlas môže zákazník zrušiť e-mailom alebo telefonicky na kontakty spoločnosti VITAR Slovakia, spol. s r.o.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že zašle emailovú správu na e-mailovú adresu nasevitaminy@vitar.sk alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

Tieto obchodné podmienky sú platné pre kúpne zmluvy, dohodnuté medzi dodávateľom a zákazníkom prostredníctvom stránky www.nasevitaminy.sk

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.  Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.nasevitaminy.sk  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa pre doručovanie

VITAR Slovakia, s.r.o.
Horná Kružná 5577/52
Vrútky 038 61

adresa elektronickej pošty:

nasevitaminy@vitar.sk

telefón: +420 549 121 842.

 

Vo Vrútkach dňa 27.07. 2017